Czym jest windykacja?

Nie chcą o niej słyszeć dłużnicy, ale faktu istnienia windykacji nie można zanegować. Funkcjonuje ona od czasów starożytnych. Już w przeszłości dzięki vindicatio dochodzono do odzyskiwania dóbr z rąk ludzi, którzy dawno powinni zwrócić je ich właścicielom. Nie zawsze były to pieniądze, choć obecnie najczęściej to one są odbierane dłużnikom w drodze sądowej i poprzez działalność komornika lub monitorowanie spłaty zadłużenia. Kilka słów na temat budzącej dreszcze windykacji znajdziesz w artykule poniżej.

Warto znać jej formy, a także narzędzia, ponieważ nigdy nie wiemy czy kiedyś nie staniemy się wierzycielami lub dłużnikami.

Rodzaje windykacji

Windykacja ma kilka typów. Szukając jej podziału w literaturze poświęconej prawu można odszukać parę typologii, które będą miały zarówno punkty wspólne jak i uwzględniające odmienne ujęcia. Warto pochylić się nad dwoma typami windykacji, o których zwykły obywatel bardzo rzadko słyszy. Mianowicie interesującym rodzajem jest windykacja miekka oraz windykacja twarda.

W pierwszym przypadku dochodzi do znacznie łagodniejszego spojrzenia na dłużnika i jego traktowania. Zwłaszcza, gdy jego zadłużenie trwa nie zbyt długi czas. To dzięki niej otrzymuje on pod swój adres zamieszkania popularne wezwania do zapłaty, upomnienia o płatności np. rachunków za prąd czy abonament. Brak reakcji oznacza wpisanie konkretnego zadłużonego człowieka na listę specjalnego rejestru dłużników, które prowadzą funkcjonujące na terenie kraju biura informacji gospodarczej.

Natomiast wspomniana windykacja twarda stanowi przeciwieństwo wcześniej omówionej. Tutaj dłużnik może zapomnieć o jego łagodnym traktowaniu. Dochodzi najczęściej do postępowania sądowego, które jest nieuniknione kiedy dłużnik bardzo długo zwleka z uiszczeniem należnych zaległości. Najbardziej znaną windykacją jest komornicza. Dochodzi tutaj do postępowania egzekucyjnego, a także nadzoru nad dłużnikiem.

Przygotowuje się tutaj egzekucje należnych długów z majątku osoby zadłużonej, a także do poszukiwań ukrytych przez dłużnika cennych dóbr stanowiących jego majątek. Często dochodzi też do licytacji, którą dotyczy własności dłużnika w postaci ruchomej lub nie. Istnieje też windykacja pokomornicza. Można przeprowadzić działania windykacyjne bez pomocy sądu. Wtedy korzysta się z windykacji polubownej, gdzie dochodzi do spotkania z dłużnikiem i wierzycielem, w którym często bierze też udział osoba mediatora, jaka pomaga w wypracowaniu wspólnych ustaleń.

Najczęściej ma ona miejsce w sprawach drobnych. Klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego uzyskuje się korzystając z windykacji sądowej, która jest wykonywana za odpowiednia opłatą. To sąd ogłaszając konkretny wyrok lub wydając nakaz zapłaty umożliwia jej uzyskanie. Ostatnim typem jest windykacja karna, gdzie nieuniknione jest wszczęcie postępowania karnego przeciwko dłużnikowi.

biuro podatkowe suchy las Radca prawny Katowice